alwassiaa alchar3ia

الموضوع في 'ارشيف المنتدى الإسلامي' بواسطة anver72, بتاريخ ‏22 مارس 2007.

حالة الموضوع:
مغلق
 1. anver72

  anver72 عضو فعال

  إنضم إلينا في:
  ‏7 أوت 2006
  المشاركات:
  465
  الإعجابات المتلقاة:
  138
   22-03-2007 15:00
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppp ppp
  ppp ppp
  ppp ppp
  ppp ppp
  ppp ppp
  ppp ppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  
   

   
  ppppppppppppppp
  
   

   
     
  
    !
  :
  # ... %&' () 
  ,' FE > - .. 0/1)2 43 0562 72 42+2 891 ;: 5 < %: =. 2 >2 ?< [email protected] >2 A<91 %5 B. 05<2 C2 D1=. :*
  + , -
  
   
   :, GH #DB 0) y
  
   !"#$%&'(
  .[ 0 JKDL]
   NDO # %P0)Q 8? 3&=RL S # (D' TU) V? T C(DQ )):VN LX , - 
  YZ[ 0) \]PH ^] . (( ^]# P
   &=RQ `a Nb c d eL f
   # ;4O L
  eL L&] g4#[ e 
  : N  DB d + # P0H %P0)? Ua >? h0#
  i jDQ 8? &Y
   P0H k L`D+ 8? OlH m0N! d4n m o Y
  H ? ,- &Y=
  . J&H  p4Q 8? UN
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
   

  
  :%B0)? ... q`[ h0# YZ
  
   
   :*
  + , - . ..7 4s c d- eL ]! ... t u 0>D # .1
  .[48 :q N]  
    
   x4
  # 4Ly 'y 8 =? zH { e
   4 c D-4L ... |GD# .1
  .y0~ N'   } [email protected] Y& B# ^ D  >[ ) 4BN e UPN
   Q &Y=...8 4G q4- 4=]&  K&#128;D'y 0
  L &Y= e &#129;N #D # %B0)? .2
  .0
   
   ):8 G+ *[ L N &#131;4 &#132; # %B0)? .3
  .( 
    ... 
    ...
    U0&#128;D >[ YZ[ # + Y#...8 H4B0L c y Q4O c &#133;
  N+ y .4
  . eH 
  # h~RL ... &#134; K&#128;D'y q  pHf U
   ,' e f4Q %H...&#136; 0 y ; ' NL f y &#137;f4' y ...q `
   S~ BL 0G+ y .5
  .e H 
  # q`
   
  DO %P~?
  # D ? # ( ? y
  . @D>y N ((
   !" ")) &#136;0 
  G+ Z y 0~ N'  d4n c q`
   .6
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
   q  eH 
  # ' zD~y NHf +i NO c &#139; N0KB+ 0&#128;+ 
   ,' , - G$)* +, :&#132;G Z y H...&#136; 0  K&#128;D'y
   ~f L U4s q`
   Z ]Z...&#136; 0 YZ[ &#139;@&#140; ^]= -./ 0%123%
  .# ~&#141;H
   ...\ O s &#143; y ...U >N+ y ...p' &#144; f
  + y . ..; # U B+ y .7
  .fu #[email protected]+ y ... 0b &Gs+ y
  ...; ' N  f 0[ QN 
  #[ &#145;0 u :U Z d ;f S+ #
  NL &#146;N&#147; .8
  &#148;
  N &#136;&#140; S &#149;0n &#150;]+ y 4# G  ; - i+ y &#132;G  84G &#151;4G+ y
  . &#132;G N ?
  p j &#153; 8? V]~ HQ p0KB+ U&#154; Y- pQ5f f Q 8? Ua >? UZ? .9
  . &#134; L eL
   4Pn? 
  #? &#140; 8? hOi ... Q? &#156;&#156; f! Q`Q y& l# Vfy? U)?.10
  . eQ`D+ y 4&&#157;
  D+ y ... Y(DB+ y 8 y 4Q4! P0H &#145;+ y . ..4s
  &#158;
  +y  Dy &#134; K&#128;D'y q  V&#132;- Q`# UZ? Vfy? U)? =.11
  .; #
  q  &#139;u # &#133;4=]Q 8? j YZ?  c &#159; >? UZ? Vfy? U)? =.12
  84G %*+ %*) CG %Zfj' c # %PD) ; -? c &#134; K&#128;D'y 
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  &#133;&#139;¡ 8l# . L -X 8A[
  # &#139;6[ PsD 
  # 4! &#136;0 %Pj> c ¢4B
  . Nb D4# p6Q  N ] &#132;G ] eL 
  .p 0KB+ U0&#128;+ UOi/h O` i¡.13
  . G
  L [email protected]&#153; D> e#y ? &#134; zD~ i¡.14
  ... Z&#151;4G0 %Z@> H  i Nj eQ4&#131; ! Q ) eL S¤~ i .15
  . P0H L ]&KNQ
  . D+ H e &#132;G c U  eB&#147;.16
  .U J> eL p&#144; Q 8? O? &#134; J > 0 8 ~ &Y= &#136;&#144; ' - U~? %=&#132;6?.17
  
  4"5"6 :8 9:;'& (1 % ;<=>;#[email protected]!ABC :, - ,' 8& ?  .18
  8 4G ¥0K(D 'L Y¦L ? ljL ? KsDL Y¦L .! D 
  4#A+ !
  .§...¢4B
  
  af &#146;[email protected]+ y V] %BfD'?.19
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  
  
   U&=i? y ^]= %P>? ...
  ! eL f @D>y z! &#136;#4- L A9...&#159; >? Q
  >?
  <Ìi^ ] <܉÷]
  
  

  .........................................: U U&Q
  ...................................
  ! eL >? ?
  :;&#139;B+ &#146;#? i Nb ) 
  . &#140; K ?4G+ *[ &#139;BD 
  # .1
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
   #$ %#& '( )* %#& )* !+, ! )): 0 0Z4#y  ?4G+ 0~ ¦& &#139;BD 
  # .2
  )* -$ . #$ %#& '( )* %#& )* / . 0. )* 0. )* -1!,
  ((% 2 %3 4 56 0. '( )* 0.
  * 7* ...3  89 !)):¨ 6 # &#134; f ¦ ¦& &#139;BD 
  # .3
  :;< =
  !> ... [email protected] A!B C6. D9 ... %
  EF ...G H$ ... *
  =
   I0 ... J ? =
   ? %. ... K% =
  L.M N!B )!> : #$
  NO* =
  JO* ...( Q G $O: I7 )B -$ ) S =
   S ...0
   ?G7 D& $  !... T DU VWF %. !...  NO* @>
  .(( VWF =* S X7 WD
  $ ...DU
  J%. 8V " J 
  Y " ! )):
    %BK~[ f 
  #4 &#139;BD 
  # .4
  .((5 #D#  89
  
  
   
  
  . ,' >? Q ©i NO c 4'? .1
  .&#139; &#157;& %B'&#151; 8& l= SL + SD ) i Nb c D ) .2
   
  )):&#146;0 b ,GQ Y#...d L ;#
  BQ y ...©i NO q N &#146;D+ y .3
  .((
     
    !...
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  \ >...\ 4n \&#139;6... &= q @G# &#131;4 S4O? NL %z[ ...% 0z0 N &#132; .4
  .[78 :q N] ! "# $%&' (  )$ &*+,-.
  " /0 21 43 253...\4L 
  . 4> ]PH 7&#132; D. ..Y Qf N  =[ VQ[ # i Nb # ( D+ y .5
  
  
  ! 
  
  C Z  >.D ...5
  [
  H\ ? ]* HID)):-...4 # G ,6f N .1
  .((^ 7 ] 
   '_D... >U" ].
  
  ' F ^ F )*
   F.)): - &#132;G &#134; 6f9 N ...
  !  eL &#159; >? pH# GQ .2
  .((y
  
  q eL 4 0+ L ,R N &#136;0¦D # &#134; f eH q PD~ 4D Q+ 
  # .3
  N O* =
  J `'[D % * a `G H$ `3  89 !)):Y¦L
  =* S b `V DU ?S !... ^ c d: =
  ^e [email protected]\ + ![email protected]>
  .((53 U : `VWF
  q &#128;D# 0~ c %PD>? eL Q c ©69 Q ...Ua`? Q ...&#159; >? Q eH 
  # .4
  U
  L O H... %B09 O ! n? c ~lH  \]Z c V> &#133;=4D+ y. .. &#131;4L
   &#134; f ... %B# &#145;~ D'? &&#133;&#141;H... %GQ ªQ `O 4(NQ L G# ' V&#132;- N
  . %B+L 
  # %~RQ %B Q eL %B-i4Q...q c &!?
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  &#134; q  c 8( Q ...e H 
  # ' zD~y # c ©69 UZ? eL « G+ ¬& .5
  &#139;6 N m6 ... ND0L c ~4O? %P&...8
  O 09 ~9  ~9)): %*G# 8 Do &¬
  ;0 q` y i Nb &#146;00sD# PD~ S 4n q`
  ... S
  0« %B0
  ' 4Bn .(( PNL
  . %B4Q... -}9
  .y 0~  d4n m o Y
  H ? ,- Y& = eL ®Q4# ~? .6
  : - c N ¯ L ]> 
  0}? 
  ° %D
  &#157;D' L G+ H .7
  H<I%/?< 67389( ':.; /<=/>"? @"%'A/B>C'/'DE$9(' FG
  I># 8$9E I% ><08$J67 3K.'$/>'$L< M'$J FGG $/0G<I%/?'< 
  159:4G]
  IY@ X$ T> ?TS ?TGUEV'<W >G@ N 3O PQROP ODJG
  .[42T38:%jN]S %9/'BOSS. K'DZ'=D Z 
  "#
  
  
  % [email protected]
  
  # (DL &#159; >? Q ~= 0&#131;4Q k  d4n C> &#139; &#146;QiD# U)? .1
   H... U¦L ; %B±L %B&BH ) 6 %B# 8 =  %BK~? 84&#156;R+ ²
  
  %#EF;
  :J ! Vf NQ L 0G 0H .
  N&#149; &#157;L
  NL  G+ 
  + 0 ]*
  ppppppppppppppp
  ppppppppppppppp
  &G&'(%?G'<&G.[% L \] HI&G
  <J9K
   0~ N'  d4n m o ,- ? Y
  H &Y= eL ?4#? U~9 :| 46? 4L %B0 =& &#151;? .2
  . 
  af &#146;[email protected]+ y V] %BfD'?...
  .. ............... ............... ............... ...:4Q4&#140;
  ...............................................:U) 
  .........................................: ,[ Z s
  .........................................: &#133; &¦ Z s
  
   $
  
  
  (( q sQ e D=4+ F¦# U)Q 8? U) i¡))
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ................................................................................................
  ©www.abdelkafy.com
  ppppppppppppppp
   
 2. anver72

  anver72 عضو فعال

  إنضم إلينا في:
  ‏7 أوت 2006
  المشاركات:
  465
  الإعجابات المتلقاة:
  138
   22-03-2007 15:09
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...